Project Q

29 maart 2024

29 maart 2024

Nieuwsbrief Werkgroep Project Q (februari 2024)

(Door omstandigheden pas nu geplaatst op onze website, maar de inhoud is actueel)

 

7 februari 2024

Woontoren even hoog als Groninger Forum

Groningen krijgt een woontoren net zo hoog als het Groninger Forum. Deze komt – wanneer een initiatief van de gemeente Groningen in samenwerking met een projectontwikkelaar doorgaan – aan de Van Ketwich Verschuurlaan in De Wijert – Zuid.

Het artikel van Groninger Internet Courant is niet rechtstreeks te linken helaas, voor meer informatie zie link hieronder.

https://www.gic.nl/wonen/woontoren-even-hoog-als-groninger-forum

 

 

8 november 2023

Terinzagelegging ontwerpbesluit project Q

 

31 mei 2023

Oppositie gemeenteraad vreest extra vertragingen, wantrouwen en onnodige kosten bij nieuwbouwprojecten door rechtszaken

https://groningen.nieuws.nl/nieuws/1566601/oppositie-gemeenteraad-vreest-extra-vertragingen-wantrouwen-en-onnodige-kosten-bij-nieuwbouwprojecten-door-rechtszaken/

4 mei 2023

Oog: Gemeente gaat in hoger beroep tegen uitspraak over Project Q 

De gemeente Groningen is het niet eens met een gerechtelijke streep door de plannen voor Project Q aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Het gemeentebestuur liet donderdag aan de raad weten in hoger beroep te gaan tegen de gerechtelijke uitspraak, die twee maanden geleden zorgde voor een streep door de vergunning voor het bouwproject.

Gemeente gaat in hoger beroep tegen uitspraak over Project Q

https://groningen.pvv.nl/laatste-nieuws/215-is-de-raad-verkeerd-ingelicht-over-project-q

 

krant 25 maart  2023

Plannen project Q opnieuw terug naar de tekentafel, rechter stelt omwonenden in het gelijk

Plannen project Q opnieuw terug naar de tekentafel, rechter stelt omwonenden in het gelijk

Volledige tekst uitspraak is te vinden op deze site 

 

Checklist bij de nota hoogbouw Gemeente Groningen 2023

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Stad Groningen heeft ten behoeve van de beoordeling van de “Hoogbouwnota” die de gemeente Groningen in de loop van 2023 zal uitbrengen een checklist opgesteld.

Hierin wordt project Q ook genoemd.

6. Inpassen in de omgeving.
Toelichting: hoe worden aanwonenden betrokken bij de planvorming; hoe staat het met licht/bezonning, wind/tocht; wordt rekening gehouden met de leeftijd en hoogte van de aangrenzende bebouwing. Specifiek voorbeeld het ‘Project Q’ aan de Ketwich-Verschuurlaan.
Hoe is de groenvoorziening, voor hoogbouw van 8 verdiepingen staat deze gelijk aan die voor laagbouw. Is de infrastructuur (bereikbaarheid, parkeren, opladen, afvalcontainers) voldoende of moet die aangepast worden?

Checklist bij de nota hoogbouw Gemeente Groningen 2023

 

 

24 mei 2022

8 juni zijn de beroepen tegen de bouwvergunning voor Project Q

Het is zo ver, wij hebben een DATUM:

De beroepen tegen de bouwvergunning voor Project Q zullen door een meervoudige kamer door drie richters worden behandeld op woensdag 8 juni 2022, om 14.00 uur in Groningen, Guyotplein 1.
De behandeling van de beroepen op de zitting duurt ongeveer 120 minuten.

Het is blijkbaar mogelijk om de zitting bij te wonen, meer informatie vindt u hier

Wij zullen ons goed voorbereiden en ons best doen om gezamenlijk en met volle kracht op te komen voor de belangen van de omwonenden!
wit

14 oktober 2021

Wijkbewoners stappen naar de rechter voor behoud van de leefbaarheid in hun buurt.

 

Wilt u helpen met een financiële donatie? 

Contact en donatie rekening werkgroep:

 • werkgroep-q@gmx.net  /  Facebook: Stop Project Q
 • Betaalrekening NL48 INGB 0524 3705 83, t.n.v. G.A. Weber*
 • Graag tegelijkertijd met uw donatie een e-mail berichtje sturen, dan kunnen we u via mail op de hoogte houden.

*Om onze eigen kosten zo laag mogelijk te houden, is de donatierekening gehecht aan een privérekening.

 

 

7 oktober 2021

Verleende omgevingsvergunning met hogere waarden geluid: hoek Van Ketwich Verschuurlaan / Queridolaan te Groningen – Besluit hogere waarden geluid Bouwplan ‘Project Q’

Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van een appartementencomplex op de locatie hoek Van Ketwich Verschuurlaan / Queridolaan te Groningen (zie de omgevingsvergunning met kenmerk 20197552). Dit is niet zondermeer mogelijk, omdat de geluidbelasting op meerdere gevels van het appartementengebouw hoger is dan de grenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Om de nieuwbouw toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarde en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege de Van Ketwich Verschuurlaan. Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Geanonimiseerd besluit omgevingsvergunning (verlenen) definitief

Kaart te kappen bomen 

In totaal zullen 10 bomen worden gekapt. Acht van deze bomen worden gekapt als resultaat van de voorgenomen ingreep. Het gaat hier om bomen 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 13. Daarnaast moeten ook twee bomen gekapt worden als gevolg van aanzienlijke aantasting door de kastanje bloedingsziekte. Voor deze bomen is reeds een kapvergunning afgegeven; deze bomen (nr. 1 en 2) worden niet gekapt als gevolg van de voorgenomen ingreep.

 

 

27 aug 2021

Een gemiste kans…ga in gesprek met omwonenden

Waar wij nog in de veronderstelling waren dat er eerst nog een overleg plaats zou vinden met omwonenden, lezen we vandaag in de nieuwsbrief van de gemeente dat er nu al een ontwerpbesluit is gevallen.  Doordat er weer mogelijkheden waren om bij elkaar te komen, was het naar ons inziens wel netjes geweest om voor het ontwerpbesluit met elkaar van gedachten te wisselen. Deze bewoners hebben na een bijeenkomst met de projectontwikkelaar in 2019 nooit meer een fysieke bijeenkomst gehad, laat staan dat de vragen uit die tijd werden beantwoord.  Aankomende week komt er nog overleg met een kleine groepje bewoners….een soort mosterd na de maaltijd. Een gemiste kans wat ons betreft. Had eerst een fysieke bijeenkomst gehouden met uitnodiging naar betrokkenen, had gepraat met elkaar over het project en het proces er naar toe en had dan een knoop doorgehakt.

Naar verwachting wordt de Zienswijzennota Project Q  in september 2021 in de raadscommissie behandeld. 

De nieuwbouw voor ouderen aan de Van Ketwich Verschuurlaan moet aan allerlei eisen voldoen om de wijk leefbaar te houden. Er is daar ruimte voor hogere bebouwing als de ontwikkelaars zorgen voor parkeerplekken op het terrein, er onderin die gebouwen voorzieningen komen en er extra groen wordt aangelegd. Klik hieronder voor meer informatie

Ontwikkelingsmogelijkheden Laan Corpus den Hoorn/Van Ketwich Verschuurlaan (project Q) 

° Bijlage ontwikkelmogelijkheden (pdf 595 kB)

° Bijlage zienswijzennota (pdf 6.6 MB)

 

26 augustus 2021

Op de hoek van de Vondellaan en de Queridolaan verschijnt straks een gebouw van 45 meter hoog. De woontoren is bestemd voor senioren. Het gebouw heet project Q, en krijgt maximaal 15 etages. Het is de opvolger van de Vondelflat. Het lommerrijke groen uit de Wijert moet zichtbaar en beleefbaar blijven, zo stelt het stadsbestuur. Maar de vraag naar woningen in de stad blijft onverminderd groot: ‘Zeker naar dit soort woningen voor oudere mensen,’ zegt wethouder Roeland van der Schaaf. De plannen zijn na gesprekken met de buurt aangepast. Omwonenden maken zich met name zorgen over de parkeerdruk in de buurt: ‘We spreken met de verhuurder af dat er geen mensen komen te wonen met meerdere auto’s. Die passen dan niet in de parkeergarage,’ aldus Van der Schaaf.

 

1 juli 2021

Informatiebrief Gemeente n.a.v bezwaarschrift

 

 

23 oktober 2020

Afgelopen woensdag (21-10) is er een meningvormend debat m.b.t. project Q geweest in de Raadsvergadering.

Er werden vragen door de wethouder beantwoord en hij lichtte toe de afwijking van het oorspronkelijke plan passend te vinden.

Dat betekent 88% bebouwing i.p.v. 66% op een kleine locatie.

Hij zegde de raad toe ze in het vervolg eerder mee te nemen en uit te kijken naar de komst van de nieuwe stadsbouwmeester (januari 2021) en het ontwerp van een nieuwe hoogbouwnota.

Je kunt het debat terugkijken en luisteren met bijgaande link.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/21-oktober/09:30

Harry Schuil kreeg 3 minuten spreektijd namens verontruste buurtbewoners om toe te lichten dat de voorlichting gebrekkig is geweest.

Ook heeft hij verteld over het uitgangspunt van Beschermd Wonen en hoe daar een parkeernorm aan gehangen wordt die niet klopt met de werkelijkheid van het plan en de buurt.

Tenslotte is de massaliteit en het afwijken van het bestemmingsplan ingebracht en meegenomen in het gesprek tussen de raadsleden.

 

 

22 oktober 2020

Project Q: ‘Dit is heel vreemd’

Harry Schuil en Bert van Slochteren hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de bouw. Schuil was projectontwikkelaar, Bert van Slochteren was directeur vastgoed bij de Groninger woningcorporatie In. Tijdens hun werkzame leven hebben ze beiden wel eens een flatgebouw neergezet en geëxploiteerd.

Toen ze hoorden dat er bij hun op de hoek van de Queridolaan en de Van Ketwich Verschuurlaan een enorm flatgebouw zou worden gebouwd, togen ze naar het loket bouwen en wonen van de gemeente om de bouwaanvraag en de tekeningen in te zien. ,,Heel vreemd”, zegt Schuil. ,,Er lagen al ontzettend gedetailleerde plannen. Normaalgesproken houdt een ontwikkelaar de kosten in de planfase zo laag mogelijk. Stel dat het niet door kan gaan, dan wil je niet enorm het schip in. In dit plan zitten al tonnen aan voorbereidingskosten.”

De plannen die beide buurmannen in konden zien bij het loket bouwen en wonen (piepkleine tekeningen achter een coronaproof spatscherm) zijn zo ongeveer tot op stopcontactniveau uitgewerkt. Van Slochteren: ,,Plattegronden, constructieberekeningen, windonderzoeken. Ontzettend gedetailleerd. Heel ongebruikelijk in de planfase.”

Alsof de ontwikkelaar wist dat hem geen strobreed in de weg zou worden gelegd. ,,Dit is heel vreemd.”

Maar er is meer. Zo stelt het stadsbestuur in het conceptbesluit om de vergunning toe te kennen dat er in de kolos sprake is van ‘beschermd wonen bij een zorginstelling’. Dat brengt met zich mee dat er aanmerkelijk minder parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te worden in of bij het plan.

Schuil en Van Slochteren geloven er niks van dat er een zwaartepunt komt op zorg in Project Q. ,,Dat wordt dan dure zorg”, weet Schuil. De appartementen zijn zo groot (tot 170 vierkante meter) dat er op de markt al snel enkele duizenden euro’s per maand afgetikt moeten worden. ,,Dat wordt erg dure zorg. Nee, dit worden appartementen voor mensen die waarschijnlijk twee auto’s hebben.”

Project Q wordt ontwikkeld door Kroeze en Partners in opdracht van stichting Querido. Deze stichting, mede bestuurd door oud Lefier-topvrouw Yvonne Geerdink, maakt zich sterk voor het veilig samenwonen en -leven van 50 plussers in Groningen. Directeur Martijn Kroeze van de ontwikkelaar weet nu nog niet welk deel van Project Q aan zorg besteed zal worden. ,,Dat hangt af van de zorgvraag. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen die voorsorteren op een situatie waarin wel zorg nodig is.”

Een jaar geleden is er een inloopavond geweest waarin Kroeze de plannen heeft toegelicht. Daar waren ongeveer veertig mensen aanwezig. Buurtbewoners stellen dat ze na die avond niks meer hebben gehoord. Kroeze bestrijdt dat: ,,We hebben een mail gestuurd dat de aanvraag is ingediend en een alert toen bekend werd dat het stadsbestuur van plan was de vergunning toe te kennen.”

Ook voor de zeer gedetailleerd uitgewerkte plannen heeft Kroeze een verklaring: ,,Vroeger kon je inderdaad volstaan met een globaal plan. De procedures zijn wat veranderd. De gemeente Groningen heeft nu gezegd: dien maar een uitgewerkt plan in. Daarbij schat de gemeente natuurlijk wel in of het plan het haalt.”

De toegestane bouwvolumes in het bestemmingsplan worden in dit plan flink worden overschreden. Tot verbazing van GroenLinks en de Stadspartij in de gemeenteraad. Toch zou deze locatie al heel lang in beeld zijn als locatie waar hoogbouw kan, aldus Kroeze. ,,Voor omwonenden heeft dit plan als voordeel dat ze nu een goed beeld krijgen van hoe het wordt.”

Schuil en Van Slochteren hebben het gevoel dat het stadsbestuur de kluit belazert. ,,Het is aan alle kanten net mis”, zegt Schuil. De in detail uitgewerkte plannen, het gerommel met de parkeernorm en, niet op de laatste plaats, de coronatijd waarin dit plan erdoor wordt gedrukt. ,, We kunnen als buurtbewoners niet eens vergaderen vanwege corona. We hebben gewoon geen eerlijke kans. We vinden het echt heel dubieus dat dit plan er op deze manier wordt doorgedrukt.”

Door Bram Hulzebos

20 oktober 2020

Plannen hoogbouw de Wijert schieten Stadspartij en Partij voor de Dieren in verkeerde keelgat.

De Stadspartij en de Partij voor de Dieren vinden de geplande nieuwbouw in de wijk de Wijert erg hoog en bovendien zeer afwijkend ten opzichte van het bestemmingsplan. Het gaat om de bouw van een appartementencomplex op de hoek van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Queridolaan.

Zo wordt volgens de plannen het gebouw 46 meter hoog in plaats van de nu toegestane 11 meter. Daarnaast is er een forse uitbreiding gepland van het te bebouwen oppervlakte. De grond op de plek van deze nieuwbouw wordt volgens de plannen van het college straks volgebouwd tot wel 88 procent. Maar in het bestemmingsplan staat dat maximaal 66 procent is toegestaan.

Wij vinden dat niet kunnen”, legt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij uit. ‘Omwonenden moeten kunnen vertrouwen op bestemmingsplannen maar daar wordt de laatste jaren steeds vaker te makkelijk van afgeweken. In onze ogen wordt te vaak aan het woongenot van omwonenden voorbij gegaan.’

In het huidige bestemmingsplan staat alleen dat zakelijke en maatschappelijke dienstverlening mag. De functies wonen, horeca en detailhandel zijn hier dus niet toegestaan.

De Partij voor de Dieren wil daarnaast een bespreking van het feit dat er weer een aantal bomen verdwijnt, ook al komen er volgens de plannen meer bij. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, stelt dat er een discussie nodig is over de mate waarin het concept van de Compacte Stad nog houdbaar is. “Ook in verband met het klimaat is het belangrijk dat we de stad groen kunnen houden en dat er voldoende ruimte overblijft om water af te voeren bij stortbuien. En alhoewel er in deze flat veel mensen kunnen gaan wonen, is het maar de vraag of de kwaliteit van wonen er op deze manier in de stad op vooruit gaat.”

De Stadspartij en de Partij voor de Dieren vinden dat het college steeds vaker afwijkt van bestemmingsplannen. Door het opstellen van een “visie” en het verwijzen van het college naar bijvoorbeeld de Hoogbouwnota en de manifestatie “de Intense Stad” is het bestemmingsplan vaak minder leidend. Sijbolts: “Wat voor rol spelen bestemmingsplannen dan nog? Daar wil ik wel graag een uitleg over van het college”.

10 oktober 2020

Ingezonden stukken buurtbewoners project Q

Wij (4 wijkbewoners die in de 1200 tekeningen en ca. 20 notities van project Q zijn gedoken) willen u graag op de hoogte stellen van de voortgang.

Er zijn meer bezorgde en kritische buurtbewoners die hun onrust kenbaar hebben gemaakt. Sommigen zijn ook in de plannen gedoken. Op 03-09-2020 is de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd en er rest ons als buurt een periode van 6 weken om een zienswijze in te dienen. Deze periode is zoals eerder aangegeven van 03-09-2020 tot 15-10-2020.

Een zienswijze is ten eerste noodzakelijk in deze fase, als er een besluit ligt kan daarna juridisch bezwaar worden ingediend.

Vanwege de Corona maatregelen en risico op besmetting kunnen we als buurt nu niet bij elkaar komen. We proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook om te delen met de buurt.

Wij hebben een zienswijze op gesteld die bestemd is voor de gemeente (zie eerste link hieronder) en een brief met verkorte zienswijze voor de buurt (link 2 en 3 hieronder). Mocht u n.l. ook een zienswijze in willen dienen, kunt u gebruik maken van de tekst in de bijlage. U kunt deze opsturen met ondertekening en vermelding van contactgegevens naar Gemeente Groningen, afdeling VTH, loket Bouwen en Wonen, postbus 7081, 9701 JB Groningen. Uiteraard kunt u ook zelf een zienswijze opstellen, alleen of met buren gezamenlijk.

In de documenten hieronder kunt u lezen dat onze onrust zich toespitst op een aantal punten, de voorlichting, het parkeren en de massaliteit van het te bouwen project op deze locatie.

Uiteraard zijn wij niet tegen een vorm van bouwen op deze locatie, het streek lab kende 2 bovengrondse verdiepingen en 1 half ondergronds en dat was een heel ander verhaal.

Namens de wijkbewoners,

Mayke van Boxsel, Bert van Slochteren, Harry Schuil, Geja van Gunst

 1. Zienswijze Project Q d.d. 04-10-2020
 2. Begeleidende brief bij verkorte zienswijze voor buurtbewoners
 3. Project Q zienswijze A4 voor buurtbewoners
 4. 11-02-2020 Inventarisatie vragen bewoners Project Q

 

Noot redactie:  i.v.m bovenstaand ingezonden stuk worden voor de overzichtelijkheid de andere 2 eerder geplaatste berichten verwijderd.

11 september 2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning van Ketwich Verschuurlaan / Quaridolaan te Groningen 

Er zijn ontwikkelingen bij het Project Q: Er ligt een ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage bij de gemeente Groningen. Klik hieronder op de link om meer informatie te krijgen:

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VAN KETWICH VERSCHUURLAAN/QUERIDOLAAN TE GRONINGEN

Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 3 september 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via www.gemeente.groningen.nl/loket.

Zienswijzen kunt u tot en met 15 oktober 2020 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dat kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, belt u dan met de afdeling VTH, telefoon 14050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt.

 

Project Q van Stichting Vondel

In het zuidelijke gedeelte van De Wijert staan een aantal hoge gebouwen in de planning. (Locatie Aldi, naast de Shell en locatie oude lab). Over dit laatste gebouw gaat dit bericht. Als Platform lijkt het ons goed de wijk op de hoogte te brengen van dergelijke omvangrijke projecten. (bericht okt. 2019)

De ontwikkelaar van Stichting Vondel heeft nog GEEN aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Groningen. De omgevingsvergunning die eerder hier werd benoemd gaat over het gebouw naast het Shell station. Project Q is een gebouw met 16 bouwlagen. De gebouwen erachter tellen 9 verdiepingen.

Informatie op website van de projectontwikkelaar:

Op een prachtige locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan komen in totaal circa 145 appartementen in combinatie met diverse voorzieningen. Parkeren vindt plaats in een (half)verdiepte parkeergarage. De komende maanden zal meer nieuws volgen over dit prachtige project.

 • Opdrachtgever: Stichting De Vondel
 • Ontwikkeling: Kroeze & Partners Vastgoed B.V.
 • Architect: De Zwarte Hond Groningen
 • Bouwkundig aannemer: N.n.b.
 • Locatie: Groningen