Nieuwsbrief Fietssnelweg

1 augustus 2018

De provincies Drenthe en Groningen willen samen met de gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen een Fietssnelweg realiseren tussen Assen en Groningen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die graag op de hoogte wil blijven van dit project.

Waarom een Fietssnelweg?
De Fietssnelweg wordt een directe fietsroute tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal. Het is een hoogwaardige aanvulling op het bestaande fietsnetwerk in de regio. De Fietssnelweg draagt bij aan een aantal ambities. Met de Fietssnelweg verbetert de bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen. Dit is van belang voor de economische groei van onze regio. Ook leidt meer fietsen tot minder autogebruik en daardoor is er minder uitstoot van schadelijke stoffen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving. Verder stimuleert de Fietssnelweg ook een gezond leven, fietsen (bewegen en sporten) is immers gezond. Bovendien betekent een aantrekkelijke fietsroute in een inspirerende omgeving een impuls voor de sector Toerisme & Recreatie.

Wat gaan we doen?

In december 2017 is de Verkenning naar de Fietssnelweg afgerond. Daarin hebben we samen met omwonenden en andere belanghebbenden het gebied globaal verkend en gekeken wat een logische verbinding is. Voor een aantal tracédelen zijn routevarianten bedacht: ten noorden van de Van Ketwich Verschuurlaan, bij De Punt, Vriezerbrug en de Asser RoeiClub.

In de periode januari tot en met mei 2018 is het eerste deel van de Fietssnelweg in Groningen en Haren aangelegd. Ook is nagedacht over de organisatie en het proces van de overige deelprojecten. Verder zijn wij bezig met de kaders voor de inrichting van de Fietssnelweg, de inpassing daarvan in de omgeving en de vormgeving van bijzondere plekken. Dit wordt vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan. Dat plan is een richtlijn bij de verdere planuitwerking.

In het tweede deel van 2018 starten we met de verdere uitwerking van de Fietssnelweg. Dat doen wij samen met omwonenden en andere belanghebbenden. De uitwerking is erop gericht om tot besluitvorming te komen. De Fietssnelweg wordt de komende jaren in delen aangelegd.

Fietst u mee?

Excursie RijnWaalpad
Wij willen u laten zien en ervaren wat een Fietssnelweg is. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een fietsexcursie. Op woensdag 12 september 2018 kunt u mee naar Nijmegen en Arnhem om daar het RijnWaalpad te bekijken. De projectleider van het RijnWaalpad geeft daar uitleg over het project. Ook gaan we een deel van het pad fietsen om de Fietssnelweg te ervaren. U kunt zich voor deze excursie aanmelden via onderstaande button.

Vervolg Fietssnelweg per gemeente

Bij de planuitwerking betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden. Daarvoor organiseren we vanaf september 2018 diverse bijeenkomsten per deelproject. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij graag met u in gesprek over het planproces en de uitwerking van de verschillende delen van de Fietssnelweg. Het doel daarvan is om samen met u te komen tot het beste plan voor de Fietssnelweg. Personen waarvan wij een emailadres hebben, ontvangen per email een uitnodiging. Ook worden de bijeenkomsten aangekondigd in lokale kranten, op de websites van de betrokken gemeenten en de provincie Drenthe

In de gemeente Assen
De gemeente wil in de lopende raadsperiode samen met de provincie de Fietssnelweg realiseren. In de tweede helft van 2018 starten we met de uitwerking van het plan. Belanghebbenden worden hierbij betrokken om de best mogelijke opties te realiseren. We houden in ieder geval rekening met:

 • het uitwerken van de varianten voor de situatie bij de Asser RoeiClub.
 • de samenhang met de vervanging van de Enkeerdbrug op het tracédeel Lonerbrug – aansluiting Vrieserweg.
 • de vissteigers van de Hengelvisserijvereniging Assen.
In de gemeente Tynaarlo
De provincie heeft het initiatief voor de planuitwerking die start in september 2018. De route in Tynaarlo is opgedeeld in 4 deelprojecten:

 1. Het herinrichten als fietsstraat, het aanbrengen van rood asfalt om de positie van de fietsers te versterken, van de tracédelen:
  – Vrieserweg – Taarlosebrug, samen met de gemeente Assen.
  – Meerweg (Vriezerbrug) – sluis De Punt.
 2. Verharden zandpad op het tracédeel Taarlosebrug – Onlandweg.
 3. Bepalen voorkeursvariant tracédeel bij Vriezerbrug, tussen de Onlandweg en Meerweg. Alle varianten uit de Verkenning werken we nader uit.
 4. Bepalen voorkeursvariant tracédeel sluis De Punt – brug Witte Molen. Ook hier werken we de varianten uit de Verkenning verder uit. Omdat een deel van dit traject op grondgebied van Haren ligt, doen we dit samen met de gemeente Haren en de provincie Groningen.

In de gemeente Haren
Het tracédeel vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan tot aan de tunnel Transferium Haren is inmiddels gereed; een deel daarvan ligt op grondgebied van de gemeente Groningen. De realisatie van het aansluitende deel tot aan de brug bij de Witte Molen start in het najaar van 2018. Als dit klaar is, ligt er vanaf de Witte Molen tot aan de Van Ketwich Verschuurlaan een 4 meter breed betonpad. De verdere aankleding en inpassing als Fietssnelweg vindt plaats als duidelijk is hoe de rest van de Fietssnelweg eruit komt te zien.

De route vanaf de brug bij de Witte Molen tot aan de gemeentegrens met Tynaarlo maakt deel uit van het deelproject sluis De Punt – Witte Molen. Dit wordt uitgewerkt door de provincie Drenthe samen met de gemeente Tynaarlo en start vanaf september 2018.

In de gemeente Groningen
In de Verkenning zijn voor het tracédeel tussen de Van Ketwich Verschuurlaan – Parkweg 10 varianten onderzocht en uitgewerkt. Het college van B&W heeft op 5 december 2017 besloten 6 varianten te laten vallen vanwege de ruimtelijke consequenties, impact op het woongenot, mogelijke gevolgen voor groen en ecologie en kosten. Momenteel is voor de aansluiting van de Fietssnelweg in de stad Groningen nog geen geld gereserveerd. Wel is het nadrukkelijk de intentie van het college om met het project verder te gaan. Als er zicht is op financiering dan start de planuitwerking van de 4 overgebleven varianten. Daarbij worden omwonenden en overige belanghebbenden uiteraard betrokken.

Pilot snelheidsverschillen

Op het tracédeel Van Ketwich Verschuurlaan – tunnel Transferium Haren start een experiment met belijning en markering. Het doel daarvan is om te bepalen wat het meeste bijdraagt aan de veiligheid van de verschillende gebruikersgroepen vanwege de snelheidsverschillen. Vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen worden bij de pilot betrokken. De pilot start in het tweede deel van 2018.