Evaluatie herinrichting winkelplein Van Lenneplaan

18 juli 2019

Op 1 juli 2019 heeft de werkgroep die betrokken is geweest bij de herinrichting van het winkelplein Van Lenneplaan een overleg gehad  over de evaluatie van de herinrichting.
Besproken zijn:
– de aanpassing van de goten aan weerszijden van de rijbaan;
– het resultaat van de enquête over de verkeersveiligheid in en rond het winkelplein.

Aanpassing goten.
De goten aan weerszijden van de rijbaan hebben hoge opstaande randen. Die kunnen problemen geven bij het rijden met winkelkarretjes. Ook fietsers kunnen in de problemen komen als zij vanuit de rijbaan naar rechts moeten uitwijken. Eenmaal beland in de goot is het moeilijk om weer op de rijbaan te komen. Eerst leek het probleem opgelost te kunnen worden door met trilmachines de opstaande randen omlaag te duwen. Dat bleek echter geen goede oplossing. Er is nu voor gekozen om de goten iets te verhogen zodat het hoogteverschil met de randen verdwijnt. Deze werkzaamheden zullen dit jaar na de bouwvak van start gaan.

Buurt enquête verkeersveiligheid herinrichting winkelcentrum Van Lenneplaan.

Binnen de evaluatie herinrichting Van Lenneplaan is in juni een buurt enquête uitgezet in verband met de verkeersveiligheid rondom dit hernieuwde winkelcentrum. De enquête was zowel digitaal als op papier in te vullen. In totaal is de enquête 229 x ingevuld. Een mooi resultaat.

Geënquêteerden hebben vol enthousiasme hun aandachtspunten en aanbevelingen genoteerd. Zo hier en daar ook over andere verkeerssituaties, op heel andere punten in de wijk. Die zaken hebben we echter buiten beschouwing gelaten, want deze vielen niet binnen de aanpak van het winkelcentrum.

Bij analyse bleken de opmerkingen teruggevoerd te kunnen worden tot vijf aandachtspunten:

  • Oversteek (o.a. tussen Albert Heijn en plantsoen)
  • Aanpassing van de goten
  • Aandacht voor parkeren bij winkelcentrum
  • Hinder verschillende soorten weggebruikers in winkelgebied
  • Kruising van Lenneplaan-Bilderdijklaan

Op 1 juli heeft de werkgroep evaluatie winkelcentrum Van Lenneplaan de enquête en de aandachtspunten doorgesproken. Een aantal actiepunten zijn geformuleerd en na de zomerperiode zal de werkgroep nogmaals bijeen komen om de stand van zaken v.w.b. deze actiepunten te bespreken. T.z.t. zullen zij u hier nader over berichten.

In de enquête werd ook gevraagd of omwonenden mee zouden willen denken over (ludieke) verkeersveiligheidsacties/gedragsacties rondom de Van Lenneplaan. 17 mensen hebben aangegeven hier belangstelling voor te hebben. Zij zullen binnenkort worden benaderd en bijgepraat worden.

Afbeeldingen Google Maps