(Update) Onderzoek huidige (verkeers)situatie locatie Griffel van de Brederoschool

6 juni 2023

4 juni 2023

Op donderdag 1 juni jl. was er een informatiebijeenkomst over het aanvullend onderzoek van de huidige (verkeers)situatie rondom de locatie Griffel van de Brederoschool. Het aanvullend onderzoek is opgesteld en toegelicht door het externe adviesbureau Antea Group. In het onderzoek zijn ook de effecten van een mogelijke brugverbinding aan de achterzijde van de school en het Geert Teispad beoordeeld.

Op basis van het onderzoek wordt geconstateerd dat er geen aanleiding is om een mogelijke brugverbinding te realiseren. De gemeente blijft aandacht houden voor veilige schoolomgevingen. De gemeente en de school houden hierover contact.

Het onderzoek en de presentatie van de bijeenkomst kunt u vinden op de projectwebsite van de gemeente,  www.gemeente.groningen.nl/brederoschool-griffel , onder het kopje “informatiebijeenkomst aanvullend onderzoek”.


23 mei 2023

 


31 oktober 2022

Onderstaand bericht is naar omwonenden gestuurd:

Vanwege de groei van de Brederoschool is naast de hoofdlocatie in het Ina Boudier-plantsoen, de locatie Van Ketwich Verschuurlaan 90 in gebruik genomen. De Brederoschool wenst een veilige schoolomgeving en veilige routes tussen de school-locaties en de gymzaal aan de Vestdijklaan. Daarom heeft zij de gemeente verzocht om een mogelijke brugverbinding te onderzoeken tussen de schoollocatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan en Aart van der Leeuwlaan uitkomend op het Geert Teispad.

Op 14 september 2022 is hierover samen met de Brederoschool een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden. Zowel op de betreffende avond als schriftelijk is er uitgebreid gereageerd. Wij hebben vervolgens nader overleg gevoerd met de directie van de Brederoschool.

Er is besloten om nader onderzoek te doen naar de nut en noodzaak van een brugverbinding in relatie tot de huidige (verkeers)situatie, ook in relatie met de gevolgen van het nog te ontwikkelen project Q. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door een nog nader te selecteren adviesbureau. De reacties die wij zowel op de informatieavond als schriftelijk hebben ontvangen, zullen wij meegeven aan het adviesbureau. De resultaten
en uitkomsten van het onderzoek zullen wij met u delen, alvorens vervolgstappen worden genomen.


22 juli 2022

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen plannen om achter het gebouw van de Brederoschool aan de Van Ketwich Verschuurlaan 90, een brugverbinding voor wandel- en fietsgebruik aan te leggen voor de schoolgaande kinderen. Wij willen graag benadrukken dat het hier om het
begin van een proces gaat dat wij samen met u als omwonenden, verkeerskundige(n) van de gemeente en de school, nader willen bespreken. Wij betreuren het als hierover onduidelijkheid is ontstaan.

Hieronder de volledige bewonersbrief die naar circa 240 adressen is gegaan in het woonblok achter de school. Het gaat om: Aart van der Leeuwlaan, Bordewijklaan, Marcellus Emantslaan, Queridolaan en Van Moerkerkenlaan,

Zie onderstaande overzichtskaart


Via een wijkbewoner (waarvoor dank) ontvingen we onderstaande brief.  Voor de veiligheid van de kinderen die naar de tweede locatie Brederoschool gaan ( oude locatie Tamarisk Ketwich Verschuurlaan) willen ze een (Brug)verbinding over de watergang aan het Geert Teispad maken.

Er leven vast een heleboel vragen en suggesties bij omwonenden.   Parkeerdrukte bij de huizen, hoelang zit dit plan al in het vaatje? Moesten daarvoor ook die bomen gekapt worden of gaan er hierdoor nog meer bomen gekapt worden?  Kunnen bewoners/ bezoekers project Q straks ook via deze brug naar hun auto? (met nog meer parkeerdruk tot gevolg). Etc.

Belangrijke data:

  • t/m 15 juni 2022 :  Vragen/suggesties naar vastgoedbedrijf@groningen.nl of bel met nummer  050-367 64 23.
  • eind juni 2022 : in gebruik name school.
  • eind aug 2022: aanvraag vergunning(en) brug (plan van gemeente- dus die verlening zal er wel komen).
  • Na verlening vergunning zal er 6 weken bezwaartijd in acht moeten worden genomen.
  • Begin 2023 plaatsing brug.

Lees hieronder de volledige brief: