Betaald parkeren in De Wijert – antwoorden op vragen: o.a uitbreiding blauwe zone

18 december 2022

18 december 2022

Broodje Aap -verdubbeling parkeertarieven 2024

 


10 december 2022

Antwoorden op openstaande vragen eind september:

Waterbedeffect zuidelijk van Ketwich Verschuurlaan. Mensen ervaren veel extra auto’s in de straten vlak onder Ketwich Verschuurlaan. Mensen geven aan amper plek te hebben voor eigen auto,  onveiligheid, oudere mensen en boodschappen. Heeft de gemeente wel aandacht voor de veiligheid en maatschappelijk welzijn van deze bewoners?

Antwoord gemeente: uiteraard hebben we hier aandacht voor. Om deze redenen voerden we betaald parkeren o.a. ook in De Wijert-Noord in. Waar nieuwe parkeerproblemen ontstaan gaan we in gesprek met de wijk om te kijken naar gepaste maatregelen. Dat spraken we af met de raad in het raadsbesluit Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied (uitbreiding 3e schil).

Reactie Platform:

Gaan we in gesprek met de wijk à hoe ziet dat eruit? Klankbordgroep, individueel bij alleen klagers, inloopbijeenkomst?  Over welke termijn praten we?  (wordt vervolgd)

 


Wordt er ook nog maatwerk geleverd bij het buurtcentrum voor mensen die daar nu ineens veel geld kwijt zijn om naar hun activiteit te gaan. (vnl. ouderen)?

Antwoord gemeente: we ontvangen meerdere meldingen van parkeeroverlast van bewoners uit deze straten. Een verkeersontwerper maakt nu een verkenning van maatregelen die geschikt zouden zijn. De uitkomsten hiervan worden gedeeld. Hem verzoek ik de uitkomsten ook met de Klankbordgroep kort te delen.

 


Hoe zit het met de parkeerplaatsen bij De Wiardt

Antwoord gemeente: dit zijn openbare parkeerplaatsen waarvoor gewoon betaald parkeren geldt. We stellen voor vijf autoparkeerplaatsen te verbijzonderen voor personeel van de Wiardt. Hiervoor ligt conceptverkeersbesluit bij de politie voor advies. Onze bordenploeg heb ik verzocht om te kijken of we deze borden kunnen leveren.

In hoeverre zijn de bewoners van de hoge flat er tegenover meegenomen. Er is veel verzet geweest over het kwijtraken van parkeerplaatsen door kiss en ride plekken. Zijn deze verbijzonderde plekken alle dagdelen niet toegankelijk voor bewoners? Of zijn ze na 18.00 en op zon- en feestdagen wel toegankelijk.

Antwoord gemeente: deze plaatsen zullen alleen beschikbaar worden voor personeel van de Wiardt. Dit geldt ook voor parkeren buiten het betaald parkeervenster. We zien tot nu toe dat de straat voldoende parkeerplaatsen overlaat voor bewonersparkeren.


 

Noorderpoort: als je met een app parkeert bij Noorderpoort geeft hij in dat gebied de code van Helpman aan ipv de code van De Wijert. Jongeren vragen zich af of dat goed gaat.

Antwoord gemeente: fijn dat deze melding gemaakt wordt. Dit zal te maken hebben met een GPS afwijking in de app van deze aanbieder. Er zijn meerdere aanbieders (Yellowbrick, parkmobile etc.) waarmee digitaal betaald kan worden voor parkeren. Het is belangrijk dat gebruikers van dergelijke apps er ZELF op toezien dat ze hun auto aanmelden voor de juiste wijk.

Als mensen dat dus signaleren kunnen ze er dan wel parkeren? Of is die plek dan via de digitale app eigenlijk niet juist om te parkeren.. M.a.w krijgen scholieren boetes? Waar kunnen mensen meldingen over fouten kwijt?

Antwoord gemeente: de app kiest een gebied op basis van GPS. Deze keuze kan gewijzigd worden door de gebruiker. Als dit goed gedaan wordt, riskeert de gebruiker geen boete.


 

Bebording: waarom zijn er zo weinig borden, hoe moet iemand die onbekend is in de wijk dat nu weten als ze 1 bord missen?

Antwoord gemeente: op elke invalsweg van De Wijert staat ten minste één bord. We willen ervoor waken dat onze openbare ruimte overspoeld wordt met verkeersboden. Dit zorgt voor onduidelijkheid van onze verkeersregels. Tevens is het voor hen ook makkelijk om een tweede bord te missen.  Betaald parkeren is tevens een gewenningsproces.   


 

Parkeerautomaten

 • Afstand tot een parkeerautomaat is erg groot (zeker als er 1 stuk is)
 • Als er 1 stuk is alleen met een werkende smartphone te zien waar de volgende staat. Geen telefoon? Wel telefoon, maar niet weten hoe dat moet?

Antwoord gemeente: parkeerautomaten worden overal in de gemeente veel minder gebruikt. In woonwijken wordt vooral geparkeerd door bewoners of door bezoekers van die bewoners. Bewoners en bezoekers parkeren met een bewoners- of bezoekersvergunning. Daar is geen automaat bij nodig. Mensen die wél per uur moeten betalen, doen dat steeds vaker digitaal. Bijna 75% van de mensen die per uur betaalt voor een parkeerplaats, doet dat per app (Parkmobile, Yellowbrick e.a.). Dat betekent dat nog slechts een kwart van de parkeertransacties plaatsvindt aan de parkeerautomaat. Omdat het aantal transacties per app blijft groeien, verwachten we in de toekomst zelfs helemaal geen betaalautomaten meer nodig te hebben. Daarom hebben we in de nieuwe parkeerzones minder betaalautomaten geplaatst dan u wellicht gewend was of verwacht had. De automaten die we wel gaan plaatsen, zullen we plaatsen op plekken waar we veel kortparkeerders verwachten – bijvoorbeeld bij winkelcentra, huisartsen of verzorgingshuizen.

Blijft de vraag staan: hoe ga je mensen zonder (werkende) telefoon vertellen waar de andere parkeerautomaat staat in geval van defecte paal. Moeten ze dan iemand anders zoeken met een telefoon die dan maar moet inscannen en uitleg geven? Er zijn al mensen op hoge leeftijd al zoekend gesignaleerd. Ze moeten dan enorm ver lopen of  met de auto een rondje rijden, paal vinden en weer terugkeren. Waarna de plek bij buurtcentrum weer weg is.

Antwoord gemeente: vaak vergt de verandering naar betaald parkeren gewenning. Gebruikers weten na een periode waar ze de betaalautomaten kunnen vinden. Wanneer deze problematiek zich aan blijft doen zullen we uiteraard op zoek gaan naar oplossingen om ouderen te ondersteunen..

 


Uitsluiting van gebouwen met een eigen parkeervoorziening

 • Welke gebouwen worden uitgesloten van parkeervergunning in 2023?
 • Wanneer wordt deze uitsluiting ingevoerd? (nu veel stress bij bewoners hierover)
 • Wat zijn de alternatieven voor deze mensen? (Indien ze een 2e auto hebben of wanneer ze financieel niet daadkrachtig zijn om 50 euro per maand voor een eigen parkeerplaats te betalen)

Antwoord gemeente: we vinden dat inwoners die over een eigen parkeerplaats beschikken uitgesloten mogen worden van een straatparkeervergunning. Deze uitsluitingen zijn niet ingevoerd tegelijkertijd met de invoering van betaald parkeren afgelopen september. We inventariseren nu voor welke adressen we dit alsnog willen gaan doen. We zullen hierbij nooit bestaande rechten gaan intrekken. We zullen werken met een uitsterfconstructie (bij verhuizing geen nieuwe vergunning) of een ander construct waarbij we inwoners een gepast perspectief geven.

Dat is nieuw voor ons die uitsterfconstructie. Dat zou dan betekenen dat huidige bewoners geen probleem hebben en krijgen in bv 2023. Naar mijn idee hebben ze namelijk nu het recht om gewoon op straat te parkeren (voor invoering en nu na invoering) en een bezoekersvergunning aan te vragen. Klopt mijn redenatie zo?

Antwoord gemeente: Ja

 


Waarom is ervoor gekozen om mensen met een invalidenparkeerplaats op kenteken ook nog te laten betalen voor parkeren op die plaats?

Antwoord gemeente: met een gehandicaptenparkeerplaats wordt er een plaats aangelegd t.b.v. de aanvrager met zijn eigen kenteken. De kosten van de vergunning zijn gericht op het verwerken van de aanvraag en het plaatsen van bebording en markering. Met de bewonersvergunning wordt het recht gegeven te parkeren op deze plaats en in de rest van de wijk.

 


Brief van de gemeente naar inwoners over invoering betaald parkeren –> Wat ging daar mis en waarom hebben sommige mensen deze brief niet gekregen? Hoe wordt dit voorkomen bij invoering in Corpus?

Antwoord gemeente: we onderzoeken dit op dit moment met ons Parkeerbedrijf

 


Mantelzorgers en meer uren bezoekersvergunning- Er zou een mogelijkheid zijn voor mantelzorgers om meer uren te krijgen. 25 i.p.v. 16 uur. Dit hebben we ook gecommuniceerd. Mensen krijgen nu van de gemeente terug dat dat niet kan. Wat is het goede antwoord

Antwoord gemeente: sommige bewoners van de stad verlenen mantelzorg aan familie of geliefden. Dat waarderen we heel erg. Iemand die mantelzorg ontvangt, kan daarom een uitbreiding aanvragen van het aantal uren op zijn/haar bezoekersvergunning. Daar kan Loket Parkeren aan het Harm Buiterplein u verder bij helpen.  https://gemeente.groningen.nl/veelgestelde-vragen-over-parkeren

 


Een aantal ondernemers winkelcentrum  v. Lenneplaan deel I (Lidl kant) en deel II (tasty Joe kant) willen uitbreiding blauwe zone.

Antwoord gemeente: de blauwe zone wordt uitgebreid  (donker blauwe strepen op onderstaande foto) zodra het verkeersbesluit is goedgekeurd. Er worden geen geen plaatsen gereserveerd voor individuele ondernemers. Zij mogen ook niet staan buiten de daarvoor bestemde vakken.

Gemeente Groningen – Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone – Van Lenneplaan – Groningen  Lees hier–>  verkeersbesluit | 09-12-2022

Komt er nog een onderbord  (blauwe zone tussen 18.00 – 09.00 gratis parkeren)

Antwoord gemeente: Ja, zie verkeersbesluit

Hoe is het met de vraag voor een blauwe zone aan kant van o.a. tasty joe? 

Antwoord gemeente: de gemeente heeft de afweging gemaakt om hier geen blauwe zone te realiseren. 

In een blauwe zone mag maximaal twee uur gratis geparkeerd worden. Dit geldt voor alle gebruikers van de blauwe zone, dus ook voor bewoners met een parkeervergunning. Met een blauwe zone bestemmen we de openbare ruimte voor enkel één type gebruik: kortparkeren. In sommige gevallen bestaat de noodzaak om langparkeerders te weren en alleen kortparkeerders te faciliteren. Dat zien we terug bij winkelcentra. Kortparkeren is daar ruimschoots de meest voorkomende vorm van gebruik. Langparkeerders veroorzaken overlast, omdat zij langdurig parkeerplaatsen bezet houden. Dit leidt tot zoekverkeer naar een autoparkeerplaats. Een blauwe zone waarborgt dus de doorstroom van verkeer. Om die reden faciliteren wij bij winkelcentrum Selwerd, Helpman, en sinds kort, de zuidkant van de Van Lenneplaan kortparkeerders.

Aan de noordkant van de Van Lenneplaan zien we dat veel bewoners baat hebben bij een parkeerplaats. Wanneer we hier een blauwe zone realiseren, ontnemen we hen de ruimte om hun eigen auto te parkeren. Juist dit was de reden om betaald parkeren in te voeren in uw wijk. Bewoners van De Wijert-Noord ervaren overlast van forenzen en ander wijkvreemd verkeer. Met betaald parkeren scheppen we weer ruimte. Die ruimte is voor bewoners: het is ruimte waarin ze in de eerste plaats hun eigen auto weer een plekje kunnen geven, én daarnaast ook ruimte om de straat anders in te richten. Een blauwe zone ontneemt ons ruimte voor deze doeleinden.

Ook op andere plekken in de gemeente waar bedrijven zich in enige mate clusteren en waar bewonersparkeren een nadrukkelijk belang is, realiseren wij geen blauwe zones. We vinden dat we hier dan ook geen uitzondering moeten maken.

Er is bij Platform De Wijert nog niet bekend of er bezwaar is aangetekend door deze ondernemers.

 


Bewoners vragen waarom er geen app is voor bezoekersvergunning aanmelden. Hoe veilig is het om zo in te voeren? Waarom niet anno 2022 een app?

Antwoord gemeente: dit is voor ons ook een doelstelling. We nemen dit mee in de doorontwikkeling van ons parkeerbeleid.

 


Wat worden de tarieven in 2023?

 • Bewonersvergunning derde schil: € 51,10 per jaar
 • Extra bewonersvergunning derde schil € 102,20 per jaar
 • Bezoekersvergunning derde schil: € 51,10 per jaar
 • Bedrijvenvergunning:€ 120,45 per jaar
 • Extra bedrijvenvergunning € 529,25 per jaar

Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur in de navolgende gebieden: Helpman-West, Coendersborg, Paddepoel, de Wijert-Noord, Corpus den Hoorn, Stadspark, Hoornse Meer, Omgeving Martini Ziekenhuis, Omgeving Regattaweg, de Suikerzijde en Stadshavens:  2,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

Er gaan geruchten dat 2024 de tarieven voor de derde schil zullen worden verdubbeld. Dat een bewonersvergunning 100 euro en een bezoekerspas 79 euro gaan kosten. Wat is hiervan waar?

 

 


29 september 2022

Zeg, hoe zit dat nou met die blauwe zone bij het winkelcentrum aan de v. Lenneplaan? Wat zijn daar de regels?

Eerst maar eens wikipedia raadplegen:

Een parkeerschijfzone, ook wel blauwe zone, is een gebied waarbinnen bijzondere regels met betrekking tot het parkeren gelden. Het begin van een parkeerschijfzone wordt in Nederland aangeduid met bord E10 en het einde met bord E11. Daar waar een blauwe streep is aangebracht mag een motorvoertuig met meer dan twee wielen slechts parkeren wanneer een parkeerschijf is geplaatst achter de voorruit. Deze moet handmatig zijn ingesteld op het tijdstip van aankomst (afgerond naar het eerstvolgende hele of halve uur) en mag niet voorzien zijn van een mechanisme waarmee de tijd automatisch wordt ingesteld of verschoven. De parkeerschijfzone kan gelden op bepaalde dagen of uren; dit wordt dan middels een onderbord aangegeven.

 

 

Reactie gemeente, na melding zorgen rondom parkeren van bewoners die hier vlakbij in de buurt wonen. Zij verwachten een waterbedeffect van meer geparkeerde auto’s in omringende straten.

Reactie gemeente Groningen

Aanstaande maandag wordt de blauwe zone aangebracht. Forenzen, bewoners uit de omliggende straten en andere langparkeerders zien het parkeerterrein bij het winkelcentrum als een plek waar ze hun auto (nog) gratis kunnen stallen. Ook zien we dat betaald parkeren een barrière zal zijn voor klanten om gebruik te maken van de winkels. Om de bereikbaarheid van de winkels te garanderen zijn maatregelen noodzakelijk. In overleg met de winkeliers is gekozen voor een blauwe zone. Een blauwe zone hebben we op andere locaties in de gemeente aangebracht op basis van gelijke motieven.

Ik begrijp dat bewoners zich hierover zorgen kunnen maken. Waar parkeer ik straks mijn auto? We houden hiervoor oog. De omvang van de blauwe zone is beperkt. Aan de Van Lenneplaan blijven meerdere parkeerplaatsen normaal parkeren (zie de foto hieronder). Ook heeft de blauwe zone een beperkt tijdsvenster. Hij geldt van maandag tot zaterdag van 9:00 tot 18:00. Buiten die tijden kunnen vergunningshouders gewoon de parkeerplaatsen gebruiken.

Conclusie voor nu: tijdens betaald parkeertijden die voor de hele wijk gelden, moet elke auto (ongeacht of die een vergunning heeft) een parkeerschijf neerleggen achter de voorruit en mag er dan max. 2 uur staan. Dit bord zou er dan moeten komen

 

 

 

 

 


26 september 2022

Eerder overzicht aangevuld met antwoorden op vragen die door wijkbewoners zijn gesteld.

Algemene informatie:

 • Vanaf wanneer kan je een vergunning aanvragen? Vanaf dinsdag 6 september.
 • Wie ontvangen een brief? Inwoners van het noordelijke deel van De Wijert.
 • Geen brief gekregen of brief kwijt? Zonder brief kan je hier ook een vergunning aanvragen. 
 • Kan een bewoner in Helpermaar of zuidelijk deel Wijert ook een vergunning aanvragen? Nee, geen van beide vergunningen.
 • Waar komen parkeerautomaten in het noordelijk deel van De Wijert?

 • Waarom maar zo weinig automaten? Antwoord Gemeente: Parkeerautomaten worden overal in de gemeente veel minder gebruikt. In woonwijken wordt vooral geparkeerd door bewoners of door bezoekers van die bewoners. Bewoners en bezoekers parkeren met een bewoners- of bezoekersvergunning. Daar is geen automaat bij nodig. Mensen die wél per uur moeten betalen, doen dat steeds vaker digitaal. Bijna 75% van de mensen die per uur betaalt voor een parkeerplaats, doet dat per app (Parkmobile, Yellowbrick e.a.). Dat betekent dat nog slechts een kwart van de parkeertransacties plaatsvindt aan de parkeerautomaat. Omdat het aantal transacties per app blijft groeien, verwachten we in de toekomst zelfs helemaal geen betaalautomaten meer nodig te hebben. Daarom hebben we in de nieuwe parkeerzones minder betaalautomaten geplaatst dan u wellicht gewend was of verwacht had. De automaten die we wel gaan plaatsen, zullen we plaatsen op plekken waar we veel kortparkeerders verwachten – bijvoorbeeld bij winkelcentra, huisartsen of verzorgingshuizen.
 • Wat kost parkeren op de openbare weg in De Wijert Noord? 2,50 per uur
 • Komt er ook gratis 1,5 uur parkeren bij winkelcentrum van Lenneplaan? Niet-vergunninghouders dienen een blauwe schijf achter hun raam te leggen. Die is bv te koop bij blokker of action.  Maar voor elke auto geldt dat die er maximaal 2 uur mag staan tussen 09.00-18.00  (zon- en feestdagen  uitgesloten)

 

 • Welke dagen/tijden betaald parkeren?  Maandag tot en met zaterdag van 9.00 -18.00 (Niet op zon- en feestdagen)
 • Bedrijven: Elk bedrijf of instelling gevestigd in De Wijert-Noord kan maximaal 5 bedrijvenvergunningen aanvragen. Zie deze website voor meer informatie
 • Hoe zijn de afspraken gemaakt met scholen. Kunnen die meer vergunningen krijgen dan de 5 die er voor staan. Gaan die op eigen terrein parkeren en is dat alleen voor docenten etc? Scholen kunnen maximaal 5 bedrijvenvergunningen aanvragen. Wanneer bijzondere omstandigheden er zich toe nopen leveren we maatwerk. De gemeente mag, wil en kan niet handhaven op eigen terrein. Scholen bepalen hier zelf hoe en voor wie zij parkeren faciliteren.
 • Wanneer wordt betaald parkeren ingevoerd in Corpus / Hoornse meer / Stadspark?  1 maart 2023
 • Komt er binnen een aantal jaren ook betaald parkeren in (gedeeltes van) wijken waar het nu niet is? Ja, dat zit wel in de vooruitzichten. De gemeente wilt overal betaald parkeren invoeren in alle gebieden van Groningen waar parkeren leidt tot knelpunten in de openbare ruimte. Zo zetten we een rem op parkeren in woonstraten door forenzen en bezoekers van de stad. Hierbij willen we ook voorkomen dat knelpunten verschuiven (waterbedeffect). We kiezen daarom voor het uitbreiden van betaald parkeren in grote zones.

Bewonersvergunning (aanvragen)

 • Wat kost een bewonersvergunning? ongeveer 50 euro per jaar.
 • Gehandicaptenparkeerkaart: Ook als men een gehandicaptenparkeerplaats aan de openbare weg in betaald parkeergebied heeft moet men een bewonersvergunning hebben.
 • Buitenlandse auto en woonachtig in De Wijert? De auto moet op naam staan van de persoon die woont in De Wijert en de persoon moet geregistreerd zijn als inwoner van Groningen.
 • Waar kan ik met deze bewonersvergunning gratis parkeren? Alleen in het noordelijk deel van De Wijert is deze te gebruiken. Dus niet in Helpman, Paddepoel of een andere wijk.
 • Wanneer wordt bekend wel gebouwen met een eigen parkeergelegenheid uitgesloten worden van een bewonersvergunning?  De gemeente streeft er naar dat deze bewoners hun eigen terrein gebruiken en niet op straat parkeren. (dit zijn bv. bewoners die wonen in het grote gebouw bij de Potgieterstraat, v. Iddekingeweg-Rederijker). Ze komen wel in aanmerking voor een bezoekersvergunning. Later in 2023 volgt hierover meer informatie. Woont u in een gebouw waar dit voor geldt? Bel dan met vragen de gemeente via 14050
 • Zijn er uitzonderingsmogelijkheden: bv iemand met privé een gekochte parkeerplaats in het gebouw, maar een bedrijfsauto staat buiten op straat. We leveren hiervoor later maatwerk. In dit geval zullen we eerder geneigd zijn de bewoner uit te sluiten voor een bewonersvergunning, maar een bezoekersvergunning toe te staan. En de bedrijvenvergunningen sluiten we in deze gevallen ook uit. Alternatief is dan nog de P+R of een parkeergarage. Ook de deelauto en openbaar vervoer kan een oplossing bieden.
 • Kan je voor meer dan 1 auto een vergunning aanvragen? Ja, de 2e en volgende auto kost rond de 100 euro/jaar. Alle bewoners die op dat adres wonen en een kenteken van een auto op hun naam hebben staan kunnen een vergunning aanvragen.
 • Wanneer krijg je de vergunning na betaling? iDeal betaling = gelijk vergunning / factuurbetaling = duurt iets langer, want eerst brieven sturen. Het is belangrijk om in de aanvraag de startdatum van de vergunning op 3 oktober te zetten.
 • Heb je met een parkeervergunning altijd een parkeerplaats in mijn straat? Nee, een vergunning hebben staat niet gelijk aan recht op een parkeerplaats. In de toekomst zullen er steeds meer parkeerplaatsen verdwijnen door “minder blik op straat”-beleid. 

Bezoekersvergunning (aanvragen)

 • Wat kost een bezoekersvergunning en voor hoeveel uur is dat? ongeveer 50 euro per jaar voor 16 uur per week.
 • In bepaalde wijken in tweede schil heb je alleen 3 uur extra koopavond, maar verder gewoon ook tot 18.00 is me verteld. Is het dan eerlijk te noemen die 24 uur (2e schil ) tov 16 uur ( 3e schil) ?De wijken in de derde schil hebben 16 uur en ook de wijken in de 2 schil die van ma t/m za 9-18 en do van 18-21 uur betaald parkeren hebben, ook. De wijken bijv. die van ma t/m vrij 8-22 en zat van 8-18 betaald parkeren hebben, hebben 22 uur. De wijken met 24 en 25 uur hebben echt veel langer betaald parkeren.
 • Stel er komen 3 auto’s op visite. Kan je die allemaal aanmelden voor bv 4 uurtjes ( 3×4  en dan heb je die week nog 4 uur over? Je kan maar 1 bezoekerspas per adres aanschaffen. Je kan dan  zoveel auto’s aanmelden als je wilt, tot je uren op zijn.Daarbovenop is het mogelijk een tijdelijke bezoekersvergunning voor een dag of een week te kopen.
 • Stel je krijgt je zus met auto 6 dagen te logeren. Wat kan je dan het beste doen? De bezoekersvergunning kan ten eerste gebruikt worden. Daarbovenop is het mogelijk een tijdelijke bezoekersvergunning voor een dag of een week te kopen.https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunning-voor-bezoekers
 • Waar kan ik met deze bezoekersvergunning gratis parkeren? Alleen in het noordelijk deel van De Wijert is deze te gebruiken. Dus niet in Helpman, Paddepoel of een andere wijk.
 • Waar ligt de grens tussen betaald en onbetaald in De Wijert? Ten zuiden van de Ketwich Verschuurlaan, dus gehele Ketwich Verschuurlaan tot aan viaduct A28 is betaald parkeren.
 • Mantelzorgers: Sommige bewoners van de stad verlenen mantelzorg aan familie of geliefden. Dat waarderen we heel erg. Iemand die mantelzorg ontvangt, kan daarom een uitbreiding aanvragen van het aantal uren op zijn/haar bezoekersvergunning. Daar helpt het Loket Parkeren verder bij.

Vragen stellen of praktische hulp nodig?

 


6 september 2022

Vandaag heeft ieder postadres in het noordelijk deel van De Wijert als het goed is een brief gehad van de gemeente met daarin de aankondiging van betaald parkeren in het noordelijk deel per 3 oktober.

Zie het bericht van 11 augustus voor antwoorden op vragen als, bv. parkeren bij het winkelcentrum aan de v. Lenneplaan.

 

 


11 augustus 2022

Onlangs hebben we weer om tafel gezeten met de gemeente over de invoering van betaald parkeren in het noordelijk deel van onze wijk. Prima gesprek, maar we hebben nogmaals aangegeven dat we het erg vervelend vinden dat alles nu weer op het laatste moment gebeurd.

In dit bericht geven we een update over de invoering:

 • Wanneer komt de informerende brief?  Dinsdag 6 september.
 • Wie ontvangen een brief? Inwoners van het noordelijke deel van De Wijert.
 • Vanaf wanneer kan je een vergunning aanvragen? Vanaf dinsdag 6 september.
 • Wat kost een bewonersvergunning? ongeveer 50 euro per jaar.
 • Wat kost een bezoekersvergunning en voor hoeveel uur is dat? ongeveer 50 euro per jaar voor 16 uur per week.
 • Waar kan ik met deze bovenstaande vergunningen gratis parkeren? Alleen in het noordelijk deel van De Wijert is deze te gebruiken. Dus niet in Helpman, Paddepoel of een andere wijk.
 • Waar ligt de grens tussen betaald en onbetaald in De Wijert? Ten zuiden van de Ketwich Verschuurlaan, dus gehele Ketwich Verschuurlaan tot aan viaduct A28 is betaald parkeren.

 • Kan een bewoner in Helpermaar of zuidelijk deel Wijert ook een vergunning aanvragen? Nee, geen van beide vergunningen.
 • Kunnen bewoners uit noordelijk deel van De Wijert die een betaalde parkeervoorziening  op hun terrein hebben ook een vergunning kopen en zo gratis op straat parkeren? De gemeente streeft er naar dat deze bewoners hun eigen terrein gebruiken en niet op straat parkeren. (dit zijn bv. bewoners die wonen in het grote gebouw bij de Potgieterstraat, v. Iddekingeweg-Rederijker). Ze komen wel in aanmerking voor een bezoekersvergunning.
 • Kan je voor meer dan 1 auto een vergunning aanvragen? Ja, de 2e en volgende auto kost rond de 100 euro/jaar.
 • Wanneer krijg je de vergunning na betaling? iDeal betaling = gelijk vergunning / factuurbetaling = duurt iets langer, want eerst brieven sturen. Het is belangrijk om in de aanvraag de startdatum van de vergunning op 1 oktober te zetten. De uitleg hierover komt ook in de brief.
 • Waar komen parkeerautomaten in het noordelijk deel van De Wijert?  Zie bovenstaande afbeelding voor de (waarschijnlijke) locaties.

Parkeerautomaat in opbouw bij Bredero-Vondellaan

 

 • Waarom maar zo weinig automaten? Antwoord Gemeente: Parkeerautomaten worden overal in de gemeente veel minder gebruikt. In woonwijken wordt vooral geparkeerd door bewoners of door bezoekers van die bewoners. Bewoners en bezoekers parkeren met een bewoners- of bezoekersvergunning. Daar is geen automaat bij nodig. Mensen die wél per uur moeten betalen, doen dat steeds vaker digitaal. Bijna 75% van de mensen die per uur betaalt voor een parkeerplaats, doet dat per app (Parkmobile, Yellowbrick e.a.). Dat betekent dat nog slechts een kwart van de parkeertransacties plaatsvindt aan de parkeerautomaat. Omdat het aantal transacties per app blijft groeien, verwachten we in de toekomst zelfs helemaal geen betaalautomaten meer nodig te hebben. Daarom hebben we in de nieuwe parkeerzones minder betaalautomaten geplaatst dan u wellicht gewend was of verwacht had. De automaten die we wel gaan plaatsen, zullen we plaatsen op plekken waar we veel kortparkeerders verwachten – bijvoorbeeld bij winkelcentra, huisartsen of verzorgingshuizen. In de brief lichten we deze keuze uiteraard aan de bewoners ook toe.
 • Wat kost parkeren op de openbare weg in De Wijert Noord? 2,50 per uur
 • Komt er ook gratis 1,5 uur parkeren bij winkelcentrum van Lenneplaan? De laatste berichten zijn dat hier een blauwe zone van 1,5  uur komt  – Je moet dan een parkeerschijf achter je voorruit leggen.
 • Welke dagen/tijden betaald parkeren?  Maandag tot en met zaterdag van 9.00 -18.00 (behalve feestdagen)
 • Vragen stellen, praktische hulp nodig? De gemeente werkt samen met WIJS om ondersteuning te bieden aan inwoners. Studenten bieden ter plekke hulp aan inwoners voor wie de invoering voor verwarring, onduidelijkheid en vragen zorgt. Uiteraard is het Loket Parkeren van de gemeente ook telefonisch bereikbaar. Bel met het korte nummer 14050 en geef aan dat je iemand wilt spreken van de gemeente Groningen over parkeren.
 • Gehandicaptenparkeerkaart: Als men een gehandicaptenparkeerplaats aan de openbare weg in betaald parkeergebied heeft moet men een bewonersvergunning hebben.
 • Mantelzorgers: Sommige bewoners van de stad verlenen mantelzorg aan familie of geliefden. Dat waarderen we heel erg. Iemand die mantelzorg ontvangt, kan daarom een uitbreiding aanvragen van het aantal uren op zijn/haar bezoekersvergunning. Daar helpt het Loket Parkeren verder bij.
 • Bedrijven: Elk bedrijf of instelling gevestigd in De Wijert-Noord kan maximaal 5 bedrijvenvergunningen aanvragen. Zie deze website voor meer informatie
 • Wanneer wordt betaald parkeren ingevoerd in Corpus den Hoorn / Hoornse meer / Stadspark?   1 maart 2023
 • Komt er binnen een aantal jaren ook betaald parkeren in (gedeeltes van) wijken waar het nu niet is? Ja, dat zit wel in de vooruitzichten. De gemeente wilt overal betaald parkeren invoeren in alle gebieden van Groningen waar parkeren leidt tot knelpunten in de openbare ruimte. Zo zetten we een rem op parkeren in woonstraten door forenzen en bezoekers van de stad. Hierbij willen we ook voorkomen dat knelpunten verschuiven (waterbedeffect). We kiezen daarom voor het uitbreiden van betaald parkeren in grote zones.
 • Heb je met een parkeervergunning altijd een parkeerplaats in mijn straat? Nee, een vergunning hebben staat niet gelijk aan recht op een parkeerplaats. In de toekomst zullen er steeds meer parkeerplaatsen verdwijnen door “minder blik op straat”-beleid. 

Hier kan men ook veel informatie vinden:

https://gemeente.groningen.nl/parkeren-en-vervoer

https://gemeente.groningen.nl/veelgestelde-vragen-over-parkeren


24 juni 2022

De klankbordgroep Betaald Parkeren in de Wijert is nog niet weer bij elkaar geweest door wisseling van contactpersoon bij de gemeente Groningen. Platform De Wijert hoopt spoedig met een nieuw contactpersoon en de andere bewoners van de klankbordgroep weer om tafel te gaan.

Ons bereikte wel de volgende oproep om te delen. We zijn daar wel nieuwsgierig naar:

𝗗𝗲𝗲𝗹𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁 – 𝗭𝗼𝘂 𝗷𝗶𝗷 𝗲𝗲𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗷𝗲 𝗯𝘂𝗿𝗲𝗻?

🚗Milieupsychologen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken hoe mensen over autodelen denken. We zijn benieuwd naar jouw redenen waarom je al dan niet bereid bent een auto te delen (met je buren). Met de inzichten kunnen we autodelen in de toekomst makkelijker maken.

Help je mee? Vul hier de enquête over autodelen in of scan de onderstaande QR-code


17 mei 2022

Als klankbordgroep hebben we een alternatief plan bedacht en dit opgestuurd naar de Gemeente. We zijn namelijk niet tegen betaald parkeren, maar wel tegen de huidige dagen en tijden. Hieronder de reactie van de gemeente. I.v.m. AVG hebben we 2 stukjes zwart gemaakt. Naar aanleiding van de reactie van de gemeente zullen we binnenkort weer als klankbordgroep bij elkaar komen.

Ons alternatieve plan kunt u lezen bij het verslag van 4 april

Het wordt wel tijd dat de gemeente Groningen in Jip en Janneke taal gaat uitleggen wat de mobiliteitsvisie inhoudt en wat bedoeld wordt met doorwaadbare stad. De vondellaan is allang niet meer de doorwaadbare stad die ze voorstelden lange tijd terug. In plaats daarvan hebben we een oprit met 10.000 auto’s/ per dag door deze straat.

https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie

https://www.verkeerskunde.nl/artikel/groningen-neemt-afscheid-van-autologica?

 

 


4 april 2022

Als klankbordgroep hebben we een alternatief plan bedacht wat nu binnen de gemeente wordt besproken. We zijn namelijk niet tegen betaald parkeren, maar wel tegen de huidige dagen en tijden.

 


11 maart 2022

In de stad Groningen worden in een tijdsbestek van 3 jaar verschillende wijken voorzien van betaald parkeren. In De Wijert zal het betaald parkeren per 1 oktober 2022 ingevoerd worden. Onlangs plaatsen we een oproepje voor deelname aan een klankbordgroep betaald parkeren. Afgelopen maandagavond was de eerste bijeenkomst van deze groep. 7 wijkbewoners waren aanwezig en spraken met meneer de Bos -beleidsmedewerker verkeer van de gemeente Groningen. We hadden veel vragen en ook suggesties voor eventuele aanpassingen.

 


29 januari 2022

Klankbordgroep betaald parkeren  

In 2021 besloot de gemeente Groningen betaald parkeren in fases in te gaan voeren in een groot deel van de stad. In oktober  2021 was Helpman aan de beurt. Het waterbed-effect daarvan is te merken in de buurt van de Hora Siccamasingel. O.a Forensen en dagjes mensen parkeren hun auto nu in De Wijert .

Op 1 okt.  2022  wordt in het noordelijke deel van De Wijert betaald parkeren ingevoerd.  Dit is het gehele gebied boven de van Ketwich Verschuurlaan.

Bewonersorganisatie Platform De Wijert wil graag samen met een klein aantal bewoners uit De Wijert en de gemeente om tafel om samen te kijken hoe dit het beste in onze wijk ingevoerd kan worden. Ook is het doel om  antwoorden te krijgen op praktische vragen zodat we die kunnen delen met de wijk.

Wilt u meepraten in de klankbordgroep?  Of heeft u een vraag over betaald parkeren? Stuur dan voor 5 februari een mail naar info@wijert.nl

Gele gebieden worden betaald parkeren.

 

 


28 april 2020

Sommige mensen in De Wijert hingen vandaag de vlag uit, anderen balen als een stekker –> Betaald parkeren in stad definitief uitgebreid.

Bewoners van verschillende wijken in de stad Groningen moeten straks betalen om hun auto op straat te parkeren. De gemeenteraad van Groningen stemt in met een plan van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks).

Verschillende oppositiepartijen ageren tegen de plannen. Het CDA en de Stadspartij vinden de uitbreiding van het betaald parkeren bijvoorbeeld maar niets: zij vragen zich af of er in de wijken wel draagvlak is voor de plannen. In de CDA enquête die als link ook is verspreidt in De Wijert kwam geen draagvlak, zelfs 80% van de bewoners was tegen. Ook in De Wijert kwam er meer tegen geluid, al zijn er wel enkele straten waar er parkeerproblematiek wordt ervaren.  Financieel stuit het tegen de borst van menig wijkbewoner, mensen vinden het onrechtvaardig dat ze moeten betalen voor forenzen of vakantiegangers die in onze wijk parkeren.  Daarnaast is er een grote groep bewoners die denken dat het alleen wordt ingevoerd om de kas te spekken, nadat er mega grote uitgaven zijn gedaan (lees ringweg, forum etc).

Hoeveel kost dat?

Een parkeervergunning voor bewoners gaat bijna 50 euro per jaar kosten. Een tweede auto is duurder: daarvoor betaal je bijna 100 euro per jaar. Bezoekers betalen 2,40 euro per uur.

Is er dan niet gepraat met bewonersorganisatie Platform De Wijert?

Met bewonersorganisatie Platform De Wijert is  niet gesproken door de mensen achter deze plannen, dat wordt blijkbaar pas gedaan als er al een klap op is gegeven. Bewonersparticipatie is nog een moeilijke term in de gemeente als het aankomt op grote zaken. Vanuit Platform De Wijert en binnen onze samenwerking Wijkdeal De Wijert – thema Verkeer hebben we het over betaald parkeren gehad, maar dit stads brede idee van betaald parkeren overal invoeren is als wijk niet tegen te houden. Wat moet je als wijk als omliggende wijken wel betaald parkeren krijgen?

Belangrijker is het nu om de uitvoering met elkaar in goede banen te leiden.

 • Wat gaat de gemeente doen met forenzen die in 2022 niet meer in Helpman gratis mogen parkeren en massaal dat jaar nog naar De Wijert trekken omdat het hier nog 1 jaar gratis is?
 • Wat gaat de gemeente doen met de parkeervergunningen voor alle nieuwe hoge gebouwen die er willen komen? Mogen al die auto’s (ook van bezoekers) straks bij ons in de wijk gepropt worden? of komt er een maximaal aantal vergunningen per straat? Deze woontorens staan gepland in zuid, daar waar het gratis blijft…wat heeft dat voor gevolg voor bewoners in de straten daarom heen?
 • Wat betekent eigenlijk die vergunning? Mag je dan overal in De Wijert gratis parkeren met die vergunning of moet je toch betalen bij het winkelcentrum of krijg je daar 1,5 gratis parkeren net als in Helpman?  Kan je wellicht met je vergunning ook bij je vriendin in Helpman op bezoek of wordt het toch de fiets? Hier staat hoe het nu is

In welke wijken gaat betaald parkeren gelden?
De gemeente Groningen voert het betaald parkeren in (of breidt het uit) in de volgende wijken:

Per 1 oktober 2021
West-Indische buurt, Oosterparkwijk, Helpman-West, Coendersborg
Per 1 maart 2022
Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Tuinwijk
Per 1 oktober 2022
De Wijert-Noord, Regattaweg en omstreken
Per 1 maart 2023
Stadspark, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer


21 april 2020

Meer betaald parkeren in Stad: hoeveel draagvlak is er?

De gemeente Groningen wil in meerdere wijken betaald parkeren invoeren. Woensdagavond vergaderen gemeenteraadsleden over het plan van het stadsbestuur. Maar is er wel draagvlak voor?

Volgens de gemeente wel. De CDA-fractie in Stad betwijfelt dat. Daarom zocht RTV Noord uit waar de gemeente haar bevindingen op baseert.

Lees hier verder!


14 april 2020

CDA-enquête wijst uit: ‘Meerderheid ervaart geen parkeerprobleem’

Inwoners van stadswijken, die binnenkort te maken krijgen met betaald parkeren, ervaren op dit moment geen parkeerproblemen. Ze zien dan ook geen noodzaak om over te gaan tot betaald parkeren. Dat concludeert het CDA naar aanleiding van hun enquête over de uitbreiding van betaald parkeren in Groningen.

Burgemeester en wethouders willen de komende tijd in meerdere wijken een betaald parkeerregime invoeren. Het gaat om de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Van die wijken zijn Helpman en Coendersborg als eerste aan de beurt.

Oppositiepartij CDA heeft grote twijfels over de beweegredenen van het stadsbestuur. De bestuurders zeggen betaald parkeren in te voeren als er draagvlak is onder de bewoners. Volgens de christendemocraten blijkt nergens uit dat er sprake is van draagvlak. Daarom besloot de partij dat zelf te onderzoeken.

Paddepoel

CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens: ‘Er wordt wel drie keer uitgebreid onderzoek gedaan naar het draagvlak voor windmolens, maar dit onderzoek weigeren ze te doen. We hebben ze meerdere keren de kans gegeven. Ze willen zo’n onderzoek gewoon niet omdat de uitkomsten ze niet uitkomt.’

In totaal reageerden meer dan 1700 mensen op de enquête van de partij. De meeste reacties, 410, kwamen uit Paddepoel. Daaruit blijkt dat daar 72 procent van de respondenten tegen de invoering van betaald parkeren is. 57 procent van de respondenten ervaart ook geen tekort aan parkeerruimte. Het stadsbestuur wil het er wel invoeren.

‘Ik denk dat je op dit moment heel goed ziet dat er door heel veel mensen nog geen parkeerprobleem wordt ervaren’, zegt raadslid Herman Pieter Ubbens. Er zijn ook plekken waar wel draagvlak. ‘Dan gaat het om de wijken die grenzen aan gebieden waar al wel wordt betaald voor een parkeerplek. Ik moet er wel bijzeggen dat het daar fiftyfifty is.’

‘Wat wij doen is goed’

Corpus den Hoorn, een wijk die ook op de nominatie staat, heeft volgens het CDA ook geen behoefte aan betaald parkeren. 82 procent van de 247 respondenten vindt het niet nodig. ‘De manier waarop de gemeente nu te werk gaat is slecht’, zegt Ubbens. ‘Je moet het alleen invoeren op plekken waar het probleem wel wordt ervaren. Op die manier luister je wél naar de burgers. Nu zegt de gemeente: ‘Wij weten wel wat goed voor u is.’

Van de meer dan 1700 respondenten concludeert 74 procent dat het betaald parkeren niet nodig is, simpelweg omdat ze geen parkeeroverlast ervaren. Ubbens is van mening dat zijn partij iets heeft gedaan wat de gemeente nalaat; namelijk draagvlak zoeken. ‘Er wordt niks gedaan om draagvlak te creëren. Dat zeggen ze wel, maar ze doen het niet. Ze voeren het nu op veel plekken in één klap in omdat ze dat makkelijker vinden. Zeg dat dan, wees open.’

Het is nog niet bekend of de enquête ook door de gemeenteraad besproken gaat worden.

Lees ook: het artikel en kijk de video van OOGTV

————————————————————————————————————————–

27 maart 2020

Het college van B&W wil betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Op die manier wil zij de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. Het college kiest er deze keer voor om parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren. Zo wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

In deze wijken klagen bewoners over de parkeerdruk. Zij willen graag weer in hun eigen straat parkeren. Met het invoeren van betaald parkeren in deze wijken wil het college dat weer mogelijk maken. Daarbij vloeien eventuele inkomsten uit het betaald parkeren terug naar de wijken. Want door een lagere parkeerdruk ontstaat ook meer ruimte om straten anders in te richten. Zo schept betaald parkeren niet alleen fysiek ruimte, maar creëren we ook financiële ruimte voor herinrichting, vergroening of een bredere stoep. Bewoners hebben daar zelf een belangrijke stem in.

De wijken waar het college maatregelen wil nemen liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal (Stadshavens), De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein), de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.

De prijs van een parkeervergunning voor de meeste van deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. Een vergunning kost € 49,92- per jaar. Dat is iets meer dan € 4,- per maand. Om de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk te houden, worden de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid (waar nu al betaald parkeren geldt) in de derde schil ondergebracht. Een parkeervergunning wordt daar dus goedkoper. Bezoekersvergunningen in de meeste betrokken wijken gaan eveneens € 49,92- kosten. Zo kunnen bewoners hun bezoek goedkoop faciliteren. Bezoek ’s avonds hoeft niet te betalen. Parkeren is vanaf 18.00u gratis. Forenzen kunnen parkeren op één van de gratis P+R-terreinen aan de rand van de stad.

Als de raad akkoord gaat, wordt dit najaar een begin gemaakt met het invoeren van betaald parkeren in de wijken: Helpman-West, Coendersborg, de West-Indische Buurt en de Oosterparkwijk. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken bewonersorganisaties. Het invoeren kost twee jaar. De laatste wijken zijn in het voorjaar van 2023 aan de beurt.

Het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen kunt u lezen op https://gemeente.groningen.nl/parkeermaatregelen-stad-groningen.

Platform De Wijert heeft persoonlijk nog niet gesproken met de gemeente en we zullen het onderwerp nog inbrengen in Wijkdeal De Wijert. We zijn ook erg benieuwd naar de uitslag van de enquete van het CDA. De link naar die enquete vindt u hieronder. Hij staat nog open om uw mening te geven.

————————————————————————————————————————-

22 maart 2020

Wat vinden Stadjers van uitbreiding betaald parkeren? CDA onderzoekt het!

‘Het college zegt dat ze betaald parkeren invoert, als er draagvlak voor is. Dat vinden wij een goede afspraak. Maar nu blijkt dat signalen van overlast ook gezien worden als draagvlak. Ik heb er niet zoveel fiducie in dat ze echt goed draagvlakonderzoek gaan doen, dus dan doen we het zelf.’

Eigen onderzoek

Dat onderzoek doet de oppositiepartij via een speciale website die sinds maandag online is. Inwoners van wijken waar betaald parkeren ingevoerd wordt, kunnen daarop vertellen hoe ze tegenover de invoering staan.

Volgens Ubbens weten bewoners van wijken zoals Paddepoel en Selwerd niet wat hen te wachten staat. ‘Ik denk dat er in die wijken weinig verandert. Hier parkeren vooral bewoners.’

De partij heeft al geruime tijd twijfels over de motieven om betaald parkeren in te voeren in het overgrote gedeelte van de stad. De achterliggende gedachte om het betaald parkeren fors uit te breiden, is om de parkeerdruk in de stad te verlagen, is de mening van het college.

Bekijk de uitbreidingsplannen op kaart. Klik hier voor groter formaat.

Betaald parkeren per wijk in Stad (Foto: Gemeente Groningen)

Auto’s verplaatsen naar P+R-terreinen

Verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) wil dat forenzen hun auto parkeren op de gratis P+R terreinen en niet in stadswijken, om dan vervolgens de vouwfiets uit de auto te halen om door te fietsen naar het werk.

Door een betaald parkeerregime in vele wijken tegelijk in te voeren, wil het college voorkomen dat de parkeeroverlast zich gaat verplaatsen naar wijken waar nog wel gratis geparkeerd kan worden.

‘Goed voor de gemeentekas’

Volgens Ubbens is er op dit moment geen parkeerprobleem in Paddepoel, maar worden bewoners met de komst van betaald parkeren wel op kosten gejaagd. ‘De bewoners die hier in de wijk wonen, zullen hier blijven komen.’

‘De meeste auto’s die hier staan, zijn van bewoners of van bedrijven die hier toevallig aan het klussen zijn. Ik zie dus ook niet de oplossing voor het parkeerprobleem als je overgaat tot betaald parkeren.’

De CDA’er denkt dan ook dat het vooral gunstig is voor de gemeentekas. ‘Hier gaat het heel veel bewoners geld kosten met een parkeer- en bezoekersvergunning. Welk probleem lost dat eigenlijk op?

Dus bent u nu vóór of tegen betaald parkeren in De Wijert laat van u horen. Graag horen we ook reacties uit het zuidelijke deel van De Wijert. Als er in het noordelijke deel en omliggende gebieden betaald parkeren komt, dan weet ik wel wat er gebeurd in het bovenste deel van het zuiden.

 

—————————————————————————————————————————

16 maart 2020 

Minder parkeeroverlast dankzij invoering betaald parkeren in groter gebied, das het idee..

Het College van B&W bespreekt volgende week een voorstel om betaald parkeren in te voeren in meerdere wijken in de stad Groningen. Op die manier wil het college de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. In veel wijken klagen bewoners over de parkeerdruk. Door betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren, wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar straten of wijken waar parkeren nog wel gratis is. B&W verwacht dat daardoor op termijn ook ruimte ontstaat om straten – in samenspraak met bewoners en bewonersorganisaties – aantrekkelijker in te richten.

Na volgende week worden de betreffende wijken verder op de hoogte gebracht en gaat de gemeente voor De Wijert in gesprek met bewonersorganisatie Platform De Wijert.

Wij zullen hier zeker kritische vragen over gaan stellen:

 • Wat heeft dit voor positieve/negatieve gevolgen voor De Wijert?
 • Waar zitten op dit moment de parkeerproblemen in onze wijk?
 • Stel het wordt alleen ingevoerd in het noordelijk deel van De Wijert, komt er dan een waterbed effect in Helpermaar en het zuidelijk deel van De Wijert?
 • Wat zijn de kosten voor een auto eigenaar? En hoe zit dat met bezoek? of met meerdere auto’s per huishouding?
 • Wat zijn de gevolgen als het niet wordt ingevoerd in De Wijert, maar wel in Helpman?
 • etc.

Heeft u ook een brandende vraag over dit onderwerp dan nemen we die mee. U kunt ons bereiken via  info@wijert.nl

————————————————————————————————————————-

8 nov 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad gevraagd hoe zij aankijkt tegen betaald parkeren in diverse wijken, waaronder De Wijert.

Nu de wensen en bedenkingen van de raad bekend zijn, kan gekeken worden naar de uitwerking. Er is dus nog niks besloten. Het is nu nog niet duidelijk wanneer het besluit gaat vallen Zie voor meer info ook:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/30-september/15:30/Aanpak-parkeeroverlast-in-groter-gebied-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-11-9-2020/