Actiegroep tegen gelijkvloerse fietsoversteek in plannen ovonde Brailleweg/Hoornsediep

21 januari 2023

Aanpak Ring Zuid heeft een nieuw ontwerp gepresenteerd voor een verkeersplein Brailleweg nabij het Julianaplein. Het betreft een zogeheten ovonde: een langwerpige rotonde, die met name is bedoeld om de doorstroming van het autoverkeer van en naar het toekomstige Julianaplein te bevorderen. Dit ontwerp is een aanpassing voor de eerder geplande afwikkeling van het autoverkeer en zorgt er onder andere voor dat de weg dichter bij de Julianaflat aan het Hoornsediep komt te liggen.

Fietsoversteek

Als gevolg van het toevoegen van de bushalte aan de noordzijde, is de fietsoversteek in het ontwerp verplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen hier oversteken tussen het Hoornsediep en het voet- en fietspad langs het kanaal. De oversteek is een stukje naar het noorden opgeschoven. Hier komen wel verkeerslichten bij, zodat de fietsers en de voetgangers veilig kunnen oversteken.

Op dit moment gaan fietsers nog onder de Brailleweg door, via de Amaliatunnel. In het nieuwe ontwerp ligt de Brailleweg hier op maaiveld. Technisch gezien was het mogelijk geweest de Brailleweg hier al te verhogen en er een fietstunnel onder te leggen. Hiervoor was extra budget nodig. De gemeenteraad heeft dit afgewezen. Een tunnel zou ook hogere geluidsschermen met zich meebrengen.

Het doorgaande fietsverkeer tussen het centrum en het zuiden van het stad kan gebruikmaken van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal. Dit fietspad is voor fietsers in beide richtingen en loopt vanaf de Parkbrug tot aan de Vondellaan. (noot  van de redactie voor de volledigheid: van De Wijert naar het centrum en vice versa gaat dus gewoon langs het kanaal, maar als je af wilt slaan naar De Rivierenbuurt dan moet je bij de stoplichten oversteken. De Rivierenbuurt is dan ook te bereiken via de nieuwe Papiermolentunnel en natuurlijk de Verlengde Hereweg. Voor de Grunobuurt – Aldi/Action komt een nieuwe Muntingbrug.

Meer informatie over de geplande werkzaamheden staat hier.

Foto Wim Borghols, voorzitter Fietsersbond Groningen – tijdelijke afsluiting Amaliafietstunnel in november 2021

 

Veel bewoners vinden het een zeer slecht plan dat voetgangers en fietsers in de toekomst gelijkvloers moeten kruisen met het autoverkeer alhier (Hoornsediep, Brailleweg, Emmaviaduct). Mede omdat deze fietsroute voor de hele stad, de Rivierenbuurt en de Grunobuurt onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding is. Veel scholieren en andere fietsers maken hier dagelijks gebruik van. Het is dé aansluiting op de Muntingbrug vanuit de Rivierenbuurt.

Bewoner Maarten Krommendijk heeft daarom het initiatief genomen om een actiegroep op te richten (bijvoorbeeld in de vorm van een comité) om het huidige plan voor deze ovonde dusdanig te laten aanpassen zodat er ofwel een nieuwe tunnel komt, of de huidige fietstunnel (in de volksmond ‘Walvistunnel’ of ‘Amaliatunnel’ genoemd) blijft bestaan.

De bewonersorganisatie Rivierenbuurt wil dit initiatief ondersteunen. Heb je belangstelling om hierin mee te doen of er eens samen over te praten? Stuur dan een mail met gegevens naar info@derivierenbuurt.nl. Dan zal de bewonersorganisatie deze doorzetten naar Maarten.

Bewonersorganisatie Platform De Wijert roept mensen uit De Wijert op om aan te haken als dit hun belangstelling heeft.