Verbouwing Montessori Vaklyceum Vondellaan – uw mening gevraagd vóór 1 aug!

21 juli 2021

Integraal huisvestingsplan Onderwijs
Ook in het zuidelijk deel van de gemeente Groningen ondergaan diverse scholen veranderingen zoals nieuwbouw, verbouw en/of verduurzaming van gebouwen. Een van de schoollocaties die daarvoor in aanmerking komt is het Montessori Vaklyceum aan de Vondellaan. Dit gebouw is verouderd en verbetering van de huisvesting is noodzakelijk. Daarnaast zijn er onderwijskundige ontwikkelingen die het aanpakken van deze locatie noodzakelijk achten. De gemeente Groningen onderzoekt daarom samen met Openbaar Onderwijs Groningen en het Montessori Vaklyceum op welke manier nieuwbouw het beste kan worden ingepast bij het bestaande gebouw.

Montessori Vaklyceum
Het Montessori Vaklyceum is een school voor vmbo en werkt volgens de principes van Maria Montessori. De school is gehuisvest op twee locaties; aan de Vondellaan en aan de Van Iddekingeweg. De Vondellaan is de hoofdlocatie van de school. Leerlingen uit de onderbouw van het vmbo en leerlingen van de theoretische leerweg (tl) uit de bovenbouw krijgen hier les. In het gebouw zijn 15 lokalen en 8 noodlokalen, een kantine en een gymzaal. De Van Iddekingeweg is de locatie voor leerlingen van de bovenbouw. Hier bevinden zich ook praktijklokalen.

Historie van het gebouw
Het schoolgebouw aan de Vondellaan is ontstaan uit verschillende bouwperiodes. Het eerste bouwdeel is in 1968 in gebruik genomen als ‘Groningse ULO school voor meisjes’. In 1980 was de eerste uitbreiding een feit. In de periode erna zijn er meerdere uitbreidingen geweest met een gymzaal en een grote kantine. Daarna is er rond 2000 een semipermanent deel aan het gebouw toegevoegd. Daarnaast worden op dit moment nog extra tijdelijke units gebruikt.

Haalbaarheidsstudie
In de haalbaarheidsstudie wordt onderzocht op welke wijze er nieuwbouw op de huidige locatie ingepast kan worden in de bestaande bouw. Hierbij zijn de toegankelijkheid, veiligheid en de verkeerssituatie belangrijke onderwerpen. Meerdere scenario’s worden bekeken. Wij willen de omgeving graag meenemen in de eerste ideeën die er zijn en we horen ook graag uw mening hierover.

 

Planning
De haalbaarheidsstudie wordt de komende maanden afgerond. In dezelfde periode starten ook de voorbereidingen voor de voorstellen richting het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Groningen. Naar verwachting zal de gemeenteraad eind 2021 de voorstellen en de resultaten van de haalbaarheidsstudie behandelen. Eerst dient er een besluit genomen te worden over de koers van het totaal aan onderwijslocaties in Groningen Zuid, waar het Montessori Vaklyceum deel van is. Nadat de koers helder is, worden ook de vervolgstappen voor het Montessori Vaklyceum bekend.

Meer informatie

Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben; dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. 

Wij verzoeken u vriendelijk om dat vóór 1 augustus 2021 te doen. We zullen deze ideeën en reacties op onze website plaatsen en tevens meesturen als onderdeel van de informatie richting het college en de gemeenteraad.

 

Hieronder de brief die begin juli naar direct omwonenden is gegaan.