Julianapark

6 september 2019

Aan de slag in het Julianapark

Op zaterdag 12 oktober 2019 gaan wij van 10:00 tot 14:00 uur weer aan de slag in het Julianapark! Er wordt gezorgd voor koffie, thee fris & broodjes. En voor handschoenen, gereedschap en gele hesjes. Doe jij ook mee?

Dit kan door een mail te sturen naar: beheer.julianapark@gmail.com


28 juni 2019

WERK   AAN DE   WINKEL IN   HET JULIANAPARK

VERLEDEN

Het Julianapark werd redelijk onderhouden. Alle grasvelden werden gemaaid er bloeiden struiken en het park zag er redelijk overzichtelijk uit. Er waren afvalbakken en ter hoogte van de flat aan de Top Naefflaan stond een houten speeltoestel dat onttrokken was aan het zicht. Afvalbakken en speeltoestel werden vanwege vandalisme verwijderd. Ruim 10 jaar geleden werden twee schommels en een pingpongtafel geplaatst. Toen een deel van het park hondenlosloopgebied werd lagen de speeltoestellen ineens in het hondenlosloopgebied. Vanwege bezuinigingen werd een deel van het park benoemd tot verruigingsgebied. Daarna verloederde het park in rap tempo. En voelden gebruikers van het park zich niet veilig.

HEDEN

Mei 2017 hebben bewoners bij de gemeente aan de bel getrokken en bezwaar gemaakt de tegen verloedering. In samenspraak met en medewerking van de Gemeente Groningen heeft Groep Julianapark Groningen veel ondernomen. De begroeiing is flink gesnoeid, er zijn nieuwe banken geplaatst en de afvalbakken zijn terug. Groep Julianapark heeft deze bakken geadopteerd. Er is vrijwel geen zwerfafval in het park. De fietssluizen zijn vernieuwd. Er is veel gedaan maar het park blijft rommelig en onaantrekkelijk. Je zou kunnen zeggen dat wij “brandjes hebben geblust”. Het overleg en de samenwerking met de contactpersonen bij gemeente Groningen is goed.

TOEKOMST

Omdat het verruigde deel van het park behoort tot het hondenlosloopgebied is het gewenst dat de verruiging STOPT. Een andere reden om de verruiging te stoppen is het feit de verruiging ten koste gaat van de aantrekkelijkheid, veiligheid en beleving. Inrichting, onderhoud, inrichting en functies moeten bekeken worden met de blik gericht op de toekomst.

 

Het Julianapark moet  structureel goed worden onderhouden en multifunctioneel, veilig, aantrekkelijk en uitdagend zijn. Mensen moeten in de groene ruimte kunnen verblijven en samen kunnen komen voor rust, ontspanning, sport, spel en educatie.

 

Er is veel studie gedaan naar waar een park aan moet voldoen. Burgerparticipatie in de ontwerpfase en samenwerking tussen leken en professionals EN een multidisciplinaire aanpak zijn sleutelfactoren.

 

PLAN VAN AANPAK 001 

Samen met het gebiedsteam van de Gemeente en team Wijkdeal de Wijert tijdpaden, voorwaarden, uitgangspunten, verlangde deskundigheid en budgetten bepalen.

De uitgangspunten van de gemeente voor “gebiedsgericht werken” en de eenvoudige criteria die de gebiedsteams hanteren voor initiatieven geven flink wat handvatten.

Het document “de oogst en de lessen van een collegeperiode gebiedsgericht werken” noemt als belangrijk criterium :
“ Er is aantoonbaar draagvlak voor het initiatief in de buurt/wijk en er zijn meerdere bewoners betrokken bij de indiening en uitvoering van het initiatief “ (einde citaat)

 

Pak jij de handschoen op?

Stuur dan een email naar: beheer.julianapark@gmail.com

 

Pieter Lok, 27 juni 201926 oktober 2018

AAN DE SLAG IN HET PARK

zaterdag 10 november 2018 van 10:00 tot uiterlijk tussen 12 en 1 willen we graag weer aan het werk in ons Julianapark. In een jaar tijd hebben wij samen veel bereikt. Nu moeten we daar een vervolg aan geven. En in gesprek blijven met de gemeente.

Wij willen de volgende werkzaamheden uitvoeren :
1. Snoeien van dood hout
2. Controleren en aanvullen van de houtwallen.
3. Snoeien van bomen en begroeïng nabij de schommels en daardoor een doorzicht maken.
4. Planten van bollen. Als jij bollen wilt bijdragen …. graag.
5. Inventariseren van de staat van onderhoud van de voetpaden.

6. Jouw punten ……

De catering wordt weer verzorgd door Jantine. Koffie, thee, water, broodjes, handdoeken en EHBO. Een kleine bijdrage svp.
De gemeente zorgt weer voor gereedschap. Uitgezonderd een kettingzaag. Wij zorgen voor werkhandschoenen en gele veiligheidshesjes.

Help je mee? Laat het hieronder weten of stuur een email aan 》 beheer.julianapark@gmail.com4 juni 2018

Het Julianapark ligt in De Wijert Zuid en loopt vanaf de van Ketwich Verschuurlaan naar de Verlengde Hereweg. Aan het park liggen Helene Swarthlaan, Top Naefflaan, Maria Dermoutlaan en de Vestdijklaan. Het park is een wandelpark en honden kunnen hier loslopen. De gemeente heeft de afgelopen jaren bezuinigd op beheer en onderhoud. Er wordt niet meer elke week gemaaid en sommige delen helemaal niet. Het beheer wordt ecologisch genoemd. Steeds meer gebruikers en omwonenden hebben vragen over beheer en inrichting van het park. De gemeente ondersteund initiatieven van bewoners en gebruikers en stelt materiaal en gereedschappen ter beschikking. Deze groep verzamelt meningen en ideeën en overlegt met de gemeente Groningen over aanpak en uitvoering. Het afgelopen jaar is onze groep 4 keer aan het werk geweest in het park. Als u interesse heeft om mee te doen laat het ons weten.

U kunt ons bereiken via de mail op: beheer.julianapark@gmail.com Of via de Facebook groep. Daar kunt u zich aanmelden als lid.

Wat hebben wij het afgelopen jaar bereikt?

7 mei waren wij met z’n allen 1 jaar actief voor een veilig, aantrekkelijk en goed onderhouden Julianapark. De contacten met instanties heeft het volgende opgeleverd.
1. Het water in de sloot langs de snelweg is bemonsterd door het waterschap. Er is voldoende zuurstof en er zijn geen giftige stoffen aangetroffen
2. De sloot is uitgebaggerd en de zijkanten zijn gemaaid.
3. Er is extra geklepeld.
4. Voor 2018 wordt klepelen en de schaapskudde beter op elkaar afgestemd.
5. Er zijn nieuwe zitbanken geplaatst
6. Er zijn weer afvalbakken geplaatst. Deze zijn geadopteerd door onze groep. De afvalbakken worden goed gebruikt.
7. De wateroverlast nabij de Maria Dermoutlaan is in mei 2018 aangepakt door het plaatsen van een afvoerput.
8. Bestaande fietssluizen worden vanaf 23 mei 2018 vervangen door nieuwe. Aan de Vestdijklaan komt ook een fietssluis. De fietssluis bij de H. Swarthlaan blijft open voor hulpverleningsvoertuigen.
9. Er is een bijdrage van € 99,50 ontvangen van de Wijert bloeit. Hiervoor zijn 125 zaadbommen gekocht en verspreid door het park.
10. Er zijn honderden zomerbloembollen geplant. Deze zijn door leden ter beschikking gesteld.
11. Er is drie keer flink gewerkt in het park. Er is behoorlijk gesnoeid in de dichte begroeiing. Er zijn doorzichten gemaakt hetgeen de veiligheid en beleving ten goede komt. Voor de werkzaamheden is gereedschap ter beschikking gesteld door de gemeente.
12. Onze groep en de gemeente ( Laurens Stiekema en Anne-Krijn Piersma ) hebben de intentie uitgesproken om onze samenwerking voort te zetten.
13. Hondvriendelijk Groningen heeft haar zorgen over het hondenlosloopgebied in en rond het park uitgesproken en gedeeld met de gemeente.
14. Tijdens bijeenkomsten van Wijkdeal de Wijert is onze groep meerdere keren genoemd als voorbeeld van burgerinitiatief en samenwerking / samenspraak tussen burgers en gemeente
15. Wij kunnen een voorstel doen voor het plaatsen van vriendelijke informatieborden bij de ingangen.
16. Studenten van Terra MBO hebben werkzaamheden verricht. Er wordt nu onderzocht op welke wijze studenten kunnen worden ingezet. In de vorm van een studieopdracht of bij specifieke projecten?
17. Langs de rand van de sloot is over de gehele lengte een houtwal / houtril opgeworpen met snoeihout. Honden kunnen niet zo gemakkelijk meer in de sloot springen. EN vogels, insecten en andere dieren kunnen zich hier vestigen of gebruiken als schuilplaats
18. Nabij het P-arkeerterrein bij de Maria Dermoutlaan is een houtwal gemaakt. Dit voorkomt dat machines en voertuigen het park binnen kunnen rijden.

Er is flink wat bereikt. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie support, ideeën, suggesties en inzet.